FCAC 新耶魯粵語羅馬字
FCAC Sän Yèhlóuh Yuhtyúh Lòhmáhzih
FCAC Revised Yale Cantonese Romanization

韻母
Wáhn-móuh
Finals

除開受合併規則影響嘅韻母之外(合併規則喺下面有解釋),呢個方案裏面韻母拼寫同粵拼完全相同。
Cèoih-höi sauh hahp-bing kwäi-zäk íng-hóeng ge wáhn-móuh zï-ngoih (hahp-bing kwäi-zäk haah-bihn jáuh gáai-sïk), nï-go föng-òn léoih-mihn wánh-móuh pingsé tùhng Jyutping yunchun söengtùhng.
Except for cases covered by the special rules (explained below), the spelling in our system is exactly the same as Jyutping:

(This table is taken from Wikipedia.)

aa
/aː/
aai
/aːi̯/
aau
/aːu̯/
aam
/aːm/
aan
/aːn/
aang
/aːŋ/
aap
/aːp̚/
aat
/aːt̚/
aak
/aːk̚/
a
/ɐ/
[1]
ai
/ɐi̯/
西
au
/ɐu̯/
am
/ɐm/
an
/ɐn/
ang
/ɐŋ/
ap
/ɐp̚/
at
/ɐt̚/
ak
/ɐk̚/
e
/ɛː/
ei
/ei̯/
eu
/ɛːu̯/
em
/ɛːm/
  eng
/ɛːŋ/
ep
/ɛːp̚/
  ek
/ɛːk̚/
i
/iː/
  iu
/iːu̯/
im
/iːm/
in
/iːn/
ing
/ɪŋ/
ip
/iːp̚/
it
/iːt̚/
ik
/ɪk/
o
/ɔː/
oi
/ɔːy̯/
ou
/ou̯/
  on
/ɔːn/
ong
/ɔːŋ/
  ot
/ɔːt̚/
ok
/ɔːk̚/
u
/uː/
ui
/uːy̯/
    un
/uːn/
ung
/ʊŋ/
  ut
/uːt̚/
uk
/ʊk/
  eoi
/ɵy̯/
    eon
/ɵn/
    eot
/ɵt̚/
 
oe
/œː/
        oeng
/œːŋ/
  oet
/œːt̚/
oek
/œːk̚/
yu
/yː/
      yun
/yːn/
    yut
/yːt̚/
 

輔音
Fuh-yäm
Consonants

IPA Jyutping Yale FCAC (Notes)
[p] b b b
[pʰ] p p p
[m] m m m
[f] f f f
[t] d d d
[tʰ] t t t
[n] n n n
[l] l l l
[k] g g g
[kʰ] k k k
[ŋ] ng ng ng ŋ is also acceptable.
[h] h h h
[ts] z j z Most speakers nowadays does not distinctly discern [s] and [ɕ], but this distinction is present in our system to further articulate, e.g. zë (JP: ze1; Y: ze) vs. jun (JP: zyun3; Y: zyun), cí (JP: ci2; Y: chí) vs. chùhn (JP: cyun4; Y: chùhn)
[tɕ] z j j
[tsʰ] c ch c
[tɕʰ] c ch ch
[s], [ɕ] s s s
[ɕ] s s s
[kʷ] gw gw gw
[kʷʰ] kw kw kw
[j] j y y Abbreviated when the final starts with "i".
[w] w w w

合併規則 Hahp-bing Kwäi-zäk Special rules for combination

音調 Yäm-diuh Tones

例子:Laihzí: Example:
Tone Jyutping Yale FCAC (Notes)
1 (High flat) si1
1 (High falling) si1 sì/sî/sïh/sï Modern Cantonese does not discern high flat and high falling most of the time, so one may replace sïh with sï.
2 (High rising) si2
3 (Medium flat) si3 si si
4 (Low flat) si4 sìh sìh
5 (Low rising) si5 síh síh
6 (Medium-low flat) si6 sih sih
7 (High flat entering) sek1 sēk sëk
8 (Medium flat entering) sek3 sek sek
9 (Medium-low flat entering) sek6 sehk sehk
規則如下:
Kwäizäk yùh-haah:
The rule goes as follows:

分詞 Fäncih Word separation

對如何分詞冇特別要求,似越南語每個字分一個詞亦可,常用詞連住寫亦得;但係應以「是否方便閲讀」同「是否不會產生混淆」為準。
Deoi yùh-hòh fäncìh móuh dahkbiht ïukàuh, cíh yuht nàahm yúh múih go zih fän yät go cìh ihk ho, sòehng-yuhng-cìh lìhnjuhsé ihkdäk; daahnhaih ïng-íh "sihfáu föngbihn yuhtduhk" tùhng "sihfáu bät-wuih cáansäng wahn-ngàuh" wàihzéon.
There's no special requirements about word separation. Both Vietnamese style (each character is a word) and "sticked-together" style for commonly-used words are acceptable, but overall the separation should be easy to read and not causing any confusions.

冇元音嘅音節嘅聲調符號
Móuh yùhn-yäm ge yämzit ge sïngdiuh fùh-hóu
Syllables without vowel letters but require tone accent marks

對於m
Deoi-yü m:
For the syllable m: 對於ng
Deoi-yü ng:
For the syllable ng: back