FCAC 廣府話羅馬字
FCAC Gwóng-fú-wáa Lö-mả-zĩ
FCAC Cantonese Romanization

韻母
Wản-mỏu
Finals

除開受合併規則影響嘅韻母之外(合併規則喺下面有解釋),呢個方案裏面韻母拼寫同粵拼完全相同。
Cëoi-hôi sãu hãp-bing kwâi-zâk yíng-hóeng ge wản-mỏu zî-ngõi (hãp-bing kwâi-zâk hãa-bĩn yảu gáai-sîk), nî-go fông-òn lẻoi-mĩn wản-mỏu ping-sé tüng Jyutping yun-chun sôeng-tüng.
Except for cases covered by the special rules (explained below), the spelling in our system is exactly the same as Jyutping:

(This table is taken from Wikipedia.)

aa
/aː/
aai
/aːi̯/
aau
/aːu̯/
aam
/aːm/
aan
/aːn/
aang
/aːŋ/
aap
/aːp̚/
aat
/aːt̚/
aak
/aːk̚/
a
/ɐ/
[1]
ai
/ɐi̯/
西
au
/ɐu̯/
am
/ɐm/
an
/ɐn/
ang
/ɐŋ/
ap
/ɐp̚/
at
/ɐt̚/
ak
/ɐk̚/
e
/ɛː/
ei
/ei̯/
eu
/ɛːu̯/
em
/ɛːm/
  eng
/ɛːŋ/
ep
/ɛːp̚/
  ek
/ɛːk̚/
i
/iː/
  iu
/iːu̯/
im
/iːm/
in
/iːn/
ing
/ɪŋ/
ip
/iːp̚/
it
/iːt̚/
ik
/ɪk/
o
/ɔː/
oi
/ɔːy̯/
ou
/ou̯/
  on
/ɔːn/
ong
/ɔːŋ/
  ot
/ɔːt̚/
ok
/ɔːk̚/
u
/uː/
ui
/uːy̯/
    un
/uːn/
ung
/ʊŋ/
  ut
/uːt̚/
uk
/ʊk/
  eoi
/ɵy̯/
    eon
/ɵn/
    eot
/ɵt̚/
 
oe
/œː/
        oeng
/œːŋ/
  oet
/œːt̚/
oek
/œːk̚/
yu
/yː/
      yun
/yːn/
    yut
/yːt̚/
 

輔音
Fũ-yâm
Consonants

IPA Jyutping Yale FCAC (Notes)
[p] b b b
[pʰ] p p p
[m] m m m
[f] f f f
[t] d d d
[tʰ] t t t
[n] n n n
[l] l l l
[k] g g g
[kʰ] k k k
[ŋ] ng ng ng ŋ is also acceptable.
[h] h h h
[ts] z j z Most speakers nowadays does not distinctly discern [s] and [ɕ], but this distinction is present in our system to further articulate, e.g. zê (JP: ze1; Y: ze) vs. jun (JP: zyun3; Y: zyun), cí (JP: ci2; Y: chí) vs. chün (JP: cyun4; Y: chùhn)
[tɕ] z j j
[tsʰ] c ch c
[tɕʰ] c ch ch
[s], [ɕ] s s s
[ɕ] s s s
[kʷ] gw gw gw
[kʷʰ] kw kw kw
[j] j y y
[w] w w w

合併規則 Hãp-bing Kwâi-zâk Special rules for combination

音調 Yâm-dĩu Tones

例子:Lãi zí: Example:
Tone Jyutping Yale FCAC (Notes)
1 (High flat) si1
1 (High falling) si1 sì/sîh Modern Cantonese does not discern high flat and high falling most of the time, so one may replace sïh with sï.
2 (High rising) si2
3 (Medium flat) si3 si si
4 (Low flat) si4 sìh sï/sìh
5 (Low rising) si5 síh sỉ/síh
6 (Medium-low flat) si6 sih sĩ/sih
7 (High flat entering) sek1 sēk sêk
8 (Medium flat entering) sek3 sek sek
9 (Medium-low flat entering) sek6 sehk sẽk
規則如下:
Kwâi-zâk yü-hãa:
The rule goes as follows:

分詞 Fân-cĩ Word separation

每個字之間用空格或者橫線分隔。何時用橫線,視詞語是否構成單個詞組而定。後綴同連接詞之類嘅詞(例如「啲」「嘅」)之後原則上唔用橫線。
Mủi-go-zï zî-gâan yũng hûng-gaak wãak-zé wäang-sin fân gaak. Hö-sï yũng wäang-sin, sĩ cï-yủ sĩ-fáu kau-sïng dâan-go cï-zóu yï dĩng. Hãu-zẽoi tüng lïm-zip-cï zî leoi ge cï (lãi-yü "dî" "ge") zî-häu yün-zâak sỏeng m̀h yũng wäang-sin.
Each syllable should be separated by a space or a en-dash (-). When to use a dash instead of a space is determined by whether the characters combine into one single meaningful word. One should not use dashes after things like suffixes and conjunctions.

冇元音嘅音節嘅聲調符號
Mỏu yü-yâm ge yâm-zit ge sîng-dĩu fü-hóu
Syllables without vowel letters but require tone accent marks

對於m
Deoi-yû m:
For the syllable m: 對於ng
Deoi-yü ng:
For the syllable ng: back