FCAC廣府話羅馬字 示範
FCAC Gwóng-fú-wáa Lö-mả-zĩ Sĩ-fãan
FCAC Cantonese Romanization Demonstration

部分粵語俗詞示範
Bõu-fãn Yũt-yủ zũk-cï sï-fäan
Examples of some colloquial Cantonese words

論盡/遴迍
Lẽon-zẽon
(of people) clumsy; careless

咪嚒/咪嚤/咪摩
Mî-mô
to waste one's time & do things slowly

冚巴唥/冚唪唥
Hãm-bãa-lãang/Hãm-bãang-lãang
all, whole

景轟
Gíng-gwáng
suspicious; inspiring doubt

山旮旯
Sâan-kâa-lâa
remote place; backwoods

發吽哣
Faat-ngãu-dãu
to stare blankly

發噏瘋
Faat-ngâp-fûng
to talk nonsense; mad mumbling

細路
Sai-lõu
kids; children; (esp. in a family)

眼冤
Ngảan-yûn
to feel dislike or disgust for something one sees

得戚
Dâk-cîk
being smug

崖广
Ngäai-yîn
dire situation

揦鮓/藞䕢
Lảa-zảa or Láa-záa
dirty; unhygienic; filthy (as in despicable)

傾偈
Kîng-gái
to talk/chat

臊孲
Sôu-hâa
baby; infant; newborn

㜺鬼
Záan-gwái
intriguing; interesting; cute

詩歌示範
Sî-gô sĩ-fãan
Poem demonstration

南海潮

紅霞滿灑粵天東破曉
蒸蒸日上序華章
紅棉紫荊又添千百朶
欣欣萬世象

我見江潮依然推起那舢舨
卻是穿過玉宇瓊樓新靚景
我叫海潮波濤不要這洶湧
隔住一片萬里大洋歸心切

Naam Hói Cïu
Hüng-häa mủn sáa Yũt tîn dûng po-híu
Zîng-zîng-yat-soeng zẽoi wãah-jôeng
Hüng-mïn zí-gîng yãu tîm cîn-baak-dóe
Yân-yân mãan-sai jõeng
Ngỏ gin gông-cïu yî-yĩn têoi-héi nảa sâan-báan
Koek-sï chûn-gwo yuk-yủ-kïng-lãu sân leng-gíng
Ngỏ giu hói-cïu bô-töu bât-yiu zẻ hûng-yúng
Gaak-ju yât-pin mãan-lẻi dãai-yöeng gwâi-sâm cit

back