FCAC新耶魯粵語羅馬字 示範
FCAC Sän Yëhlóuh Yuhtyúh Lòhmáhzih Sihfaahn
FCAC Cantonese Romanization Demonstration

部分粵語俗詞示範
Bouhfahn Yuhtyúh zuhkcìh sihfaahn
Examples of some colloquial Cantonese words

論盡/遴迍
Leohnzeohn
(of people) clumsy; careless

咪嚒/咪嚤/咪摩
Mïmö
to waste one's time & do things slowly

冚巴唥/冚唪唥
Hahmbaahlaahng/Hahmbaahnglaahng
all, whole

景轟
Gínggwáng
suspicious; inspiring doubt

山旮旯
Säankäaläa
remote place; backwoods

發吽哣
Faat-ngauh-dauh
to stare blankly

發噏瘋
Faat-ngäp-füng
to talk nonsense; mad mumbling

細路
Sailouh
kids; children; (esp. in a family)

眼冤
Ngáahn-yün
to feel dislike or disgust for something one sees

得戚
Däkcïk
being smug

崖广
Ngàaih-ïn
dire situation

揦鮓/藞䕢
Láahzáa or Láazáa
dirty; unhygienic; filthy (as in despicable)

傾偈
Kïnggái
to talk/chat

臊孲
Söuhäa
baby; infant; newborn

㜺鬼
Záan-gwái
intriguing; interesting; cute

詩歌示範
Sïgö sifaan
Poem demonstration

南海潮

紅霞滿灑粵天東破曉
蒸蒸日上序華章
紅棉紫荊又添千百朶
欣欣萬世象

我見江潮依然推起那舢舨
卻是穿過玉宇瓊樓新靚景
我叫海潮波濤不要這洶湧
隔住一片萬里大洋歸心切

Naam Hói Cìuh
Hùhng-hàah múnh sáa Yuht tïn düng po-híu
Zïng-zïng-yat-soeng zeoih waah-jöeng
Hùhng-mìhn zí-gïng yauh tïm cïn-baak-dóe
Yän-yän maahn-sai joehng
Ngóh gin göng-cìuh ï-ihn tëoi-héi náah säan-báan
Koek-sìh chün-gwo yuk-yúh-kihng-lauh sän leng-gíng
Ngóh giu hói-cìuh bö-tòuh bät-iu zéh hüng-yúng
Gaak-ju yät-pin maahn-léih daaih-yòehng gwäi-säm cit

back