Fluxus Cantonia Art Collective is a Cantonese nationalist artist-turned-activist group established in China-occupied Shumchum (Shenzhen) in August 2022. The Collective is fully independent, i.e. not a subordinate to any other nationalist groups (e.g. Cantonia Independence Party and International Cantonese Conservation Association) and has no plan to be one.

The Collective is not a politics-focused organization. Other than the separatist stance we hold, The Collective is neutral on most if not all topics; the main focus of The Collective is to provide technical support to our fellow compatriots in their activism endeavours.

Fluxus Cantonia Art Collective 係一個堅持南粵民族主義立場嘅由藝術家轉型為活動家的團體,於2022年8月喺中國佔領嘅深圳成立。我哋完全獨立,即不隸屬於任何其他類似組織(例如粵國獨立黨同嶺南民團),亦都冇成為其他組織嘅一部份嘅計劃。

我哋唔係一個以政治為重點的組織;我哋嘅工作重點係為我哋嘅同胞嘅活動提供技術支持。除咗分離主義嘅立場之外,我哋喺大多數嘅議題上都係中立嘅。

Fluxus Cantonia Art Collective hãi yâtgo gîn-cï Näam Yũt män-zũk-jú-yĩ lãap-chöeng ge yäu ngãi-sẽot-gâa jún-yïng wäi wũt-dũng-gâa ge tyün-tái, yû 2022-nïn 8-yũt hái Zûng Gwok zim-lẻng ge Sâm Zan sëng-lãap. Ngỏdẽi yünchün dũk-lãp, zîk bât dãi-sũk yû yãmhö këitâa lẽoicỉ ge zóu-zîk (lãi yü Yũt Gwok Dũk Lãp Dóng tüng Lỉng Näam Män Tyün), yĩk dôu mỏu sïng-wäi këitâa zóu-zîk ge yât-bõu-fãn ge gai-wãak.

Ngỏdẽi m'hãi yâtgo yỉ zing-zĩ wäi zũng-dím ge zóu-zîk; ngỏdẽi ge gûng-zok zũng-dím hãi wãi ngỏdẽi ge tüng-bâau ge wũt-dũng täi-gûng gẽi-sẽot zî-cï. Cëoi-zó fân-lëi-jú-yĩ ge lãap-chöeng zî-ngõi, ngỏdẽi hái dãai-dô-sou ge yi-täi sõeng dôu hãi zûng-lãap ge.

 
Back